Služby

Výroba plotov.

 • K výpočtu ceny plota potrebujeme čo najpresnejšie rozmery plota a taktiež miesto montáže.
 • Prosíme o špecifikáciu o aký plot ide. / tvárnice hladké, imitácia kameňa, kameň, alebo bez múrikov atď. /
 • Uveďte sklon pozemku. Stačí len zhruba.
 • Cenu za m2 Vám nevieme po telefóne a ani e-mailom podať.
 • Pri e-mailovej komunikácii napíšte prosím aj Vaše telefónne číslo.

Plechové vzory na mieru.

 • Všetkým domácim majstrom a firmám ponúkame možnosť objednať si výrobu plechových výplní na svoj plot.
 • Vzory sa vyrábajú na mieru, podľa zadania zákazníka z oceľového, hliníkového alebo nerezového plechu.
 • Hrúbka plechu je voliteľná, ale štantdartne vyrábame z plechu o hrúbke 2 mm.
 • Vzory vieme dodať aj vo farebnom vyhotovení, čo ale vzhľadom na dopravu a možné poškodenie neodporúčame.
 • Vyhotovujeme súbory DWG alebo DXF.
 • Vaše plechové dielce vieme dať vyrobiť do firmy, ktorá je čo najbližšie k Vám čím ušetríte na doprave.
 • Dokážeme vyrobiť aj vzor podľa predlohy zaslanej zákazníkom, ako aj firemné logá, nápisy, čísla, bytové doplnky atď.

Výkresová dokumentácia a projekty.

 • Vyhotovujeme výkresovú dokumentáciu včítane kusovníka a finančnej kalkulácie na plot a iné zámočnícke výrobky.
 • Dodávame výkresy na plechové výrobky vrátane súborov DWG alebo DXF, STEP atď.
 • Poradíme pri stavbe plota a navrhneme pre Vás najlepšie možné riešenia.

Postup.

 • Ak už viete čo presne potrebujete, tak nám v prvom rade najprv zavolajte. Šetrí to čas.
 • Na Vaše otázky bez predchádzajúceho telefonického rozhovoru nevieme presne odpovedať. Po dohode nám už len stačí napísať e-mail, kde uvediete podrobné, potrebné informácie k Vášmu dopytu.

 

Stránka moderne-ploty.sk Vám prináša aj právne informácie, aby ste sa svojou neznalosťou nedostali do možných, budúcich problémov. Tieto informácie si prosím ešte raz overte z iného nezávislého zdroja. Všetky zmeny nevieme v reálnom čase obsiahnuť na našej stránke. Právnu zodpovednosť za prípadné škody nenesieme.

 

Právne informácie: Vyhláška 532/2002

§ 12
Oplotenie pozemku

(1) Pozemok zastavaný stavbou musí byť oplotený, ak

a) stavba môže pôsobiť nepriaznivo na životné prostredie,
b) treba zamedziť voľný pohyb osôb alebo zvierat,
c) stavbu treba chrániť pred okolitými vplyvmi,
d) stavbu treba chrániť pred vstupom neoprávnenej osoby.

(2) Oplotenie nesmie

a) svojím rozsahom, tvarom a použitým materiálom narušiť charakter stavby na oplocovanom pozemku a v jeho okolí,
b) zasahovať do rozhľadového poľa pripojenia stavby na pozemnú komunikáciu,
c) ohrozovať bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a iných osôb.

(3) Stavebný pozemok pozdĺž verejnej cesty, ulice alebo námestia, športoviska a ihriska, kempingu a rekreačného priestoru, skladiska a odstavnej plochy, násypu a výkopu musí byť oplotený, ak to vyžaduje bezpečnosť osôb a poriadok.

§ 28
Zábradlie

(1) Pri každej pochôdznej ploche stavby, kde je nebezpečenstvo pádu osôb a ku ktorej je možný prístup osôb, sa musí zabezpečiť ochranným zábradlím, prípadne inou zábranou, ktorá musí bezpečne odolávať zaťaženiu pôsobiacemu vo vodorovnom aj zvislom smere.

(2) Zábradlie sa má zriadiť na voľnom okraji pochôdznej plochy v súlade so slovenskými technickými normami28) v závislosti od zatriedenia pochôdznej plochy. Za voľný priestor sa nepovažuje priestor zakrytý konštrukciou, ktorá bezpečne znáša zaťaženie pešou prevádzkou.

(3) Zábradlie sa nemusí zriadiť,

a) ak by bránilo základnej prevádzke, na ktorú je plocha určená,
b) pri hĺbke voľného priestoru najviac 3 m, ak je na voľnom okraji pochôdznej plochy s bežnou alebo nízkou prevádzkou vytvorený nepochôdzny bezpečnostný pás široký najmenej 1 500 mm, ktorý je zreteľne vymedzený.

(4) Najmenšia dovolená výška zábradlia vrátane držadla je:

a) základná – 1 000 mm vo všetkých prípadoch, keď nie je predpísaná väčšia výška alebo dovolená znížená výška,
b) znížená – 900 mm, ak je hĺbka voľného priestoru najviac 3 m,
c) zvýšená – 1 100 mm, ak
1. hĺbka voľného priestoru je väčšia ako 12 m,
2. pochôdzna plocha sa vo vzdialenosti menšej ako 1 m zvažuje k voľnému okraju sklonom väčším ako 10 % alebo stupňovito, bez ohľadu na hĺbku voľného priestoru, ak nie je potrebné použiť zábradlie podľa písmena d),
3. vo voľnom priestore je ohrozenie látkami škodlivými zdraviu,
d) zvláštna – 1 200 mm, ak je hĺbka voľného priestoru väčšia ako 30 m.

(5) Pri schodišti, prípadne pri šikmej rampe so zrkadlom musí najmenšia dovolená výška zábradlia zodpovedať slovenským technickým normám.28)

(6) V bytovom dome a v prevádzke určenej deťom musí byť zábradlie plné alebo s tabuľovou výplňou, so stĺpikovou výplňou zo zvislých tyčových prvkov alebo s mriežkovou výplňou. Medzery v zábradlí nesmú byť širšie ako 120 mm v bytovom dome a 80 mm v prevádzke určenej deťom.

(7) Ak hrozí nebezpečenstvo pokĺznutia alebo prepadnutia, musí sa zábradlie pri podlahe zabezpečiť ochrannou lištou najmenej 100 mm vysokou.

(8) Šikmé zábradlie schodišťa a šikmej rampy musí sa zabezpečiť madlom umiestneným vo výške najmenej 900 mm a najviac 1 200 mm. Pri stavbe určenej na pobyt detí do šiestich rokov sa navyše musí umiestniť madlo vo výške najmenej 400 mm a najviac 500 mm a do dvanástich rokov vo výške najmenej 600 mm a najviac 700 mm. Držadlo zábradlia nesmie mať ostré hrany ani výstupy.

 

§27
Schodište a rampa

(1) Každé podlažie okrem podlažia, ktoré je prístupné priamo z upraveného terénu, a každý užívaný povalový priestor budovy musia byť prístupné najmenej jedným schodišťom – hlavným. Ďalšie schodištia, pomocné, sa navrhujú predovšetkým na riešenie únikovej cesty v súlade so slovenskými technickými normami.26) Namiesto schodišťa možno navrhnúť šikmú rampu, ktorá na únikových cestách nesmie mať väčší sklon ako 1 : 8.

(2) Najmenšia podchodná a priechodná výška schodišťa, priechodná šírka ramena schodišťa, rozmery podesty a medzipodesty a šírka schodišťového stupňa sú dané slovenskou technickou normou.27)

(3) Každý schodišťový stupeň v jednom schodišťovom ramene musí mať rovnakú výšku. V jednom schodišťovom ramene môže byť najviac 16 schodišťových stupňov. Pomocné schodište môže mať najviac 18 schodišťových stupňov.

(4) Sklon schodišťových ramien hlavného schodišťa nesmie byť väčší ako 35o, v bytovom dome bez výťahu nesmie byť väčší ako 33o. Schodište vnútri bytu s konštrukčnou výškou menšou ako 3 000 mm a schodište do podzemného podlažia môže mať sklon schodišťových ramien najviac 41o.

(5) Najväčší sklon rampy určenej na verejné užívanie je daný slovenskou technickou normou.27)

(6) Najmenšia priechodná šírka šikmej rampy určenej na verejné užívanie je 1 100 mm. Najmenšia dovolená podchodná výška rampy nameraná na zvislici je 2 100 mm.

(7) Súčiniteľ šmykového trenia povrchu šikmej rampy, povrchov schodišťových podest a stupňov vonkajších schodíšť je daný slovenskou technickou normou.27)

(8) Schodište a rampa, ktorých šírka neprekračuje 1 200 mm, musia byť vybavené jedným zábradlím s výnimkou kruhového schodišťa, ktoré musí mať dve zábradlia. Schodište a rampa širšie ako 1 200 mm musia byť vybavené dvoma zábradliami alebo držadlami. Schodište a rampa širšie ako 2 200 mm musia byť vybavené doplnkovým zábradlím s držadlom, ktoré ich rozdelí na pruhy široké najviac 2 200 mm.

(9) Priestory schodišťa musia byť osvetlené a vetrané.

§ 29
Balkón, lodžia, arkier a lávka

(1) Nosná konštrukcia balkóna, lodžie a arkiera sa navrhuje tak, aby bol eliminovaný nepriaznivý účinok tepelného mosta.

(2) Balkón, lodžia a arkier nesmú svojím umiestnením znižovať funkčnosť a ohrozovať prevádzku verejného priestoru. Výška umiestnenia ich spodného obrysu nad chodníkom musí byť najmenej 3 000 mm a nad cestou najmenej 4 500 mm.

(3) Balkón a lodžia sa musia zabezpečiť zábradlím s výškou 900 mm až 1 200 mm podľa hĺbky voľného priestoru. Zábradlie v zariadení pre deti a v bytovom dome musí byť plné, s tabuľovou výplňou alebo so stĺpikovou výplňou zo zvislých tyčových prvkov. Medzery v zábradlí nesmú byť širšie ako 120 mm v bytovom dome a 80 mm v zariadení pre deti.

(4) Lávka sa musí technicky riešiť tak, aby zodpovedala počtu osôb, ktoré budú po nej prechádzať alebo na nej pracovať. Povrch lávky nesmie byť šmykľavý. Aj povrch oceľového roštu musí mať rozmer oka podľa slovenskej technickej normy.29)

(5) Balkón a lodžia musia byť odvodnené tak, aby neznehodnocovali žiadnu inú časť stavby. Ak majú pôdorysnú plochu väčšiu ako 5 m2, musia byť odvodnené do dažďového odpadového potrubia.